پژوهشگران و فناوران فنی و مهندسی


علیرضا نصیری

علیرضا نصیری

مدرک تحصیلی: دکتری
تعداد مقالات علمی و بین المللی: 29
تعداد طرح‌های پژوهشی: 10
تعداد کتاب‌های چاپ شده: 2
گروه علمی: مهندسی برق
توضیحات: پژوهشگر برتر دانشگاه ها در گروه فنی و مهندسی
ایمیل: nasiri@hormozgan.ac.ir
سازمان: دانشگاه هرمزگان
امیر تبذر

امیر تبذر

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
تعداد مقالات علمی و بین المللی: 14
تعداد طرح‌های پژوهشی: 2
گروه علمی: مهندسی نفت
توضیحات: پژوهشگر برتر دستگاه های اجرایی در گروه فنی و مهندسی
سازمان: شرکت نفت ستاره خلیج فارس