پژوهشگران و فناوران علوم انسانی و مدیریت


آزیتا امیرفخرایی (بین دانشگاه ها و مراکز وزارت عتف)

آزیتا امیرفخرایی (بین دانشگاه ها و مراکز وزارت عتف)

مدرک تحصیلی: دکتری
تعداد مقالات علمی و بین المللی: 43
تعداد طرح‌های پژوهشی: 2
تعداد کتاب‌های چاپ شده: 5
گروه علمی: روان شناسی
توضیحات: تخصص روان شناسی سلامت
سازمان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
محمد کاظمی (بین واحدهای پژوهشی)

محمد کاظمی (بین واحدهای پژوهشی)

مدرک تحصیلی: دکتری
تعداد مقالات علمی و بین المللی: 19
تعداد طرح‌های پژوهشی: 9
گروه علمی: مطالعات زیست محیطی
توضیحات: رشته علوم و مهندسی آبخیزداری
سازمان: مرکز تحقیقات هرمز دانشگاه هرمزگان
امین ضمیری (بین دستگاه های اجرایی)

امین ضمیری (بین دستگاه های اجرایی)

مدرک تحصیلی: دکتری
تعداد مقالات علمی و بین المللی: 17
تعداد طرح‌های پژوهشی: 13
تعداد کتاب‌های چاپ شده: 1
گروه علمی: روان شناسی سلامت
سازمان: پالایشگاه نفت و ستاره خلیج فارس
رئیس حسن رئیس سعدی (بین دستگاه های اجرایی)

رئیس حسن رئیس سعدی (بین دستگاه های اجرایی)

مدرک تحصیلی: دکتری
تعداد مقالات علمی و بین المللی: 50
تعداد کتاب‌های چاپ شده: 11
گروه علمی: روان شناسی تربیتی
سازمان: اداره کل آموزش و پرورش