اعضای شورای سیاست گذاری ستاد استانی و دبیران هفته پژوهش و فناوری استان هرمزگان

رییس ستاد
دکتر فریدون همتی
استاندار هرمزگان
دکتر همتی
جانشین ستاد
دکتر علی اکبر شیخی
رییس دانشگاه هرمزگان
دکتر شیخی
دبیر ستاد و دبیر جشنواره برگزیدگان پژوهش و فناوری
دکتر حسین زینلی پور
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه هرمزگان
دکتر زینلی پور
دبیر جشنواره دانش آموزی
ایرج بیت اللهی
مدیر کل آموزش و پرورش استان هرمزگان
آقای بیت اللهی
دبیر نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار
دکتر علی فتی
رییس پارک علم و فناوری استان هرمزگان
دکتر فتی

نام:
نام خانوادگی:
شماره تلفن:
متن:
کد تصویر:

9