بامداد اندیشه هرمزگان

نام ارائه دهنده:razieh gordi

توضیحات:

سامانه های هو شمند لج ستیكی مهمترین حوزه معالیت و تخ صص ا صلی شرکت بامداد اندی شه هرمزگان می با شد. نرم امزار BTMS به عنوان یک راهكار جامع برای مدیریت ترمینال های کانتینری در بنادرخ شک طراحی و تولید شده ا ست. معماری این نرم امزار به گونه ای اسـت که قابل تنظیم برای ترمینال های کوچک ، متوسـط و بزرگ می باشـد.این نرم امزار با در نظر گرمتن تمامی نیاز های ترمینال های کانتینری طراحی شده است و از چند منظر وظیفه مندی مدیریت )کانتینر پر وخالی ، استریه و استامینگ ، احراز هویت صاحبان کاال ویا نمایندگان صاحب کاال ، کنترل جایگاه سوخت ، تعمیر و نگهداری ، ثبت کارانه کارکنان( و درجه اتوما سیون )ا ستفاده از ابزار ثبت آنالین عملیات نظیر هند هلد ، دوربین های پال خوان ، دستگاه بارکد خوان و.....( را دارد. سامانه BTMS برای مدیریت ترمینال کانتنیری ۷

سازمان:پارک علم و فناوری هرمزگان
بازدیدامروز طرح: 1
  
بازدید کل: 48