دستاورد های پذیرفته شده در گروه پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان


بررسی تراکم و تنوع ماکروبنتوزها و ارتباط آن با دانه بندی و مواد آلی رسوبات و برخی از فاکتورهای فیزیک و شیمیایی در مناطق صیدگاهی هرمزگان

نام ارائه دهنده: شیوا آقاجری

سازمان: پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
بازدید:55

پایش اکولوژیک آب‌های ساحلی اطراف قفس‌های پرورش ماهی در جزیره قشم استان هرمزگان

نام ارائه دهنده: غلامعلی اکبرزاده

سازمان: پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
بازدید:47

ذخایر ماهی مرکب ببری Sepia pharaonis Ehrenberg, 1831 در آب‌های استان هرمزگان (خلیج فارس)

نام ارائه دهنده: بهنام دقوقی

سازمان: پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
بازدید:45

شکوفایی جلبکی و اهمیت آن در مزارع پرورش میگو

نام ارائه دهنده: کیومرث روحانی قادیکلائی

سازمان: پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
بازدید:53

دستاوردهای برتر بخش زیست فناوری پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

نام ارائه دهنده: سعید تمدنی جهرمی

سازمان: پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
بازدید:35

بررسی ذخایر میگو به منظور مدیریت فصل صید سال 1400

نام ارائه دهنده: محمد مومنی

سازمان: پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
بازدید:39

مدیریت مزارع پرورش ماهی در قفس در استان هرمزگان

نام ارائه دهنده: محمدرضا زاهدی

سازمان: پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
بازدید:37

جداسازی و ارزیابی فعالیت ضد میکروبی اکتینومایست های دریایی از رسوبات دریای عمان

نام ارائه دهنده: محسن گذری

سازمان: پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
بازدید:40

استخراج، شناسائی و بررسی خواص بیولوژیک (ضدباکتری، ضدقارچ و سیتوتوکسیک) ترپنوئیدهای اسفنج Dysidea spp. موجود در جزیره هنگام

نام ارائه دهنده: ملیکا ناظمی

سازمان: پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
بازدید:35

تاسيس و راه اندازي بانك های ژن آبزيان اقتصادي

نام ارائه دهنده: سعید تمدنی جهرمی

سازمان: پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
بازدید:33

مطالعه کنترل زیستی شکوفایی جلبکی مضر با استفاده از باکتریهای بومی خلیج فارس

نام ارائه دهنده: محسن گذری

سازمان: پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
بازدید:37