طرح های پذیرفته شده در گروه پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان


گزارش برنامه ها و فعالیت های جاری پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

نام ارائه دهنده: محمد صدیق مرتضوی

سازمان: پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

ارزيابي‌کيفيت آب‌ هاي ورودي و خروجي مزارع پرورش ميگو در منطقه تياب شمالي و جنوبي

نام ارائه دهنده: غلامعلی اکبرزاده

سازمان: پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

طراحی، نصب و راه اندازی سامانه پایش آنلاین لحظه ای شکوفایی جلبکی، مواد مغذی و هیدروکربن های نفتی

نام ارائه دهنده: سیده لیلی محبی نوذر

سازمان: پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

بهره برداری پایدار و مسئولانه از ذخایر ماهیان سطح زی ریز (ساردین و موتو ماهیان) در آبهای استان هرمزگان

نام ارائه دهنده: علی سالارپوری

سازمان: پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

مدیریت و حفاظت از ذخایر میگو در استان هرمزگان

نام ارائه دهنده: محمد مومنی

سازمان: پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

بررسی شرایط زیستی و غیر زیستی مزارع پرورش میگوی پا سفید (Litopenaeus vannamei) تیاب شمالی و جنوبی به منظور ارتقای دانش مدیریتی پرورش دهندگان میگو

نام ارائه دهنده: کیومرث روحانی

سازمان: پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

پایش مزارع پرورش ماهی در قفس استان هرمزگان

نام ارائه دهنده: محمدرضا زاهدی

سازمان: پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

دستیابی به دانش فنی پرورش انبوه صدف دوکفه ای خوراکی Saccostrea cucullata در آب های غرب هرمزگان

نام ارائه دهنده: حسین رامشی

سازمان: پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

اهلی سازی و مولد سازی ماهی سوکلا (نام علمی: Rachycentron canadum)

نام ارائه دهنده: سجاد پورمظفر

سازمان: پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

كنترل و پيشگيري بيولوژيك پديده كشند سرخ توسط برخي گونه هاي مهم ماكروجلبكي موجود در آب هاي خليج فارس و درياي عمان

نام ارائه دهنده: سعید تمدنی

سازمان: پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان