طرح های پذیرفته شده در گروه دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس


طرح ملی کودک رایان

نام ارائه دهنده: فروغ زاهدی درخانه

سازمان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس

طرح افزودنی های سوختی و روغنی

نام ارائه دهنده: محمد رنجبر

سازمان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس

نرم افزار خدمت رسانی به دام و حیوانات خانوادگی

نام ارائه دهنده: محمد الیاسی

سازمان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس

محصولات گیاهی ژائیر

نام ارائه دهنده: شاهرخ خانی

سازمان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

محصولات گیاهی آوینار

نام ارائه دهنده: یسرا ولی پور

سازمان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس

طرح تولید ملی بذور هیبرید

نام ارائه دهنده: زهرا افسر

سازمان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودان