دستاورد های پذیرفته شده در گروه دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس


محصولات ژائیر(صابون گیاهی،جانوری،دریایی حاوی جلبک اسپیرولینا)

نام ارائه دهنده: شاهرخ خانی

سازمان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
بازدید:52

کودک رایانه و آموزش مهارتهای زندگی به همراه مهارتهای علمی، فنی و کارآفرینی

نام ارائه دهنده: هدایت اله دلاکی

سازمان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
بازدید:35

نرم افزار خدمات رسانی حیوانات خانگی

نام ارائه دهنده: محمد الیاسی فر

سازمان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
بازدید:39

ربات معامله گر بورس

نام ارائه دهنده: محمد الیاسی فر

سازمان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
بازدید:34

افزودنی سوخت بنزین با عملکرد بالا ( اکتان افزا)

نام ارائه دهنده: مهدی رنجبر

سازمان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
بازدید:44