طرح های پذیرفته شده در گروه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان


دستگاه رفع خواب بذر با آب روان (شماره ثبت اختراع در اداره مالکیت معنوی: 102063)

نام ارائه دهنده: مریم مصلحی جویباری

سازمان: مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان

ساخت و بکارگیری خشک کن خورشیدی تونلی برای کاهش میزان رطوبت خرما در مرحله رطب

نام ارائه دهنده: ایران محمدپور

سازمان: مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان

معرفی درخت گرمسیری چیکو

نام ارائه دهنده: حامد حسن زاده خانکهدانی

سازمان: مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان

پروژه شناسایی ژنوتیپ های لایم متحمل به بیماری جاروک لیموترش

نام ارائه دهنده: حامد حسن زاده خانکهدانی

سازمان: مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان

تربیت هرس کنار پیوندی (1)

نام ارائه دهنده: حامد حسن زاده خانکهدانی

سازمان: مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان

تربیت هرس کنار پیوندی (2)

نام ارائه دهنده: حامد حسن زاده خانکهدانی

سازمان: مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان

تربیت هرس کنار پیوندی (3)

نام ارائه دهنده: حامد حسن زاده خانکهدانی

سازمان: مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان

تربیت هرس کنار پیوندی (4)

نام ارائه دهنده: حامد حسن زاده خانکهدانی

سازمان: مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان

تربیت هرس کنار پیوندی (5)

نام ارائه دهنده: حامد حسن زاده خانکهدانی

سازمان: مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان

طرح جامع گردشگری استان هرمزگان

نام ارائه دهنده: فرزانه زاهدی درخانه

سازمان: مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان

اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی استان هرمزگان