پژوهشگران و فناوران علوم پزشکی و پیراپزشکی


حسین فرشیدی

حسین فرشیدی

مدرک تحصیلی: دکتری
تعداد مقالات علمی و بین المللی: 27
تعداد طرح‌های پژوهشی: 21
تعداد فناوری: 1
گروه علمی: پزشکی
توضیحات: پژوهشگر برتر دانشگاه ها- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
سازمان: دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
کیانوش ملک زاده

کیانوش ملک زاده

مدرک تحصیلی: دکتری
تعداد مقالات علمی و بین المللی: 53
تعداد طرح‌های پژوهشی: 33
تعداد کتاب‌های چاپ شده: 4
تعداد فناوری: 4
گروه علمی: پزشکی
توضیحات: پژوهشگر برتر دانشگاه ها- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
سازمان: دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
عبدالعظیم نجاتی زاده

عبدالعظیم نجاتی زاده

مدرک تحصیلی: دکتری
تعداد مقالات علمی و بین المللی: 33
تعداد طرح‌های پژوهشی: 15
تعداد کتاب‌های چاپ شده: 5
تعداد فناوری: 1
گروه علمی: پزشکی
توضیحات: پژوهشگر برتر دانشگاه ها- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
سازمان: دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
حامد گوکلانی

حامد گوکلانی

مدرک تحصیلی: دکتری
تعداد مقالات علمی و بین المللی: 23
تعداد طرح‌های پژوهشی: 17
تعداد کتاب‌های چاپ شده: 1
تعداد فناوری: 4
گروه علمی: پزشکی
توضیحات: فناور برتر دانشگاه ها- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
سازمان: دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
معصومه لطیفی

معصومه لطیفی

مدرک تحصیلی: دکتری
تعداد مقالات علمی و بین المللی: 13
تعداد طرح‌های پژوهشی: 4
تعداد کتاب‌های چاپ شده: 1
گروه علمی: کارکنان علوم پزشکی
توضیحات: پژوهشگر برتر وزارت خانه ها و دستگاههای اجرایی- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
سازمان: دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان