پژوهشگران و فناوران علوم انسانی و مدیریت


مصطفی حاجبی

مصطفی حاجبی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
تعداد مقالات علمی و بین المللی: 25
تعداد طرح‌های پژوهشی: 1
تعداد کتاب‌های چاپ شده: 4
گروه علمی: علوم انسانی
توضیحات: پژوهشگر برتر دستگاه های اجرایی در گروه علوم انسانی و مدیریت
سازمان: اداره کل آموزش و پرورش
محمد حسین رنجبر

محمد حسین رنجبر

مدرک تحصیلی: دکتری
تعداد مقالات علمی و بین المللی: 33
تعداد طرح‌های پژوهشی: 2
تعداد کتاب‌های چاپ شده: 2
گروه علمی: علوم انسانی
توضیحات: پژوهشگر برتر دانشگاه ها در گروه علوم انسانی
سازمان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
محمد صادقی

محمد صادقی

مدرک تحصیلی: دکتری
تعداد مقالات علمی و بین المللی: 25
تعداد طرح‌های پژوهشی: 11
تعداد کتاب‌های چاپ شده: 3
گروه علمی: حقوق اقتصاد
توضیحات: پژوهشگر برتر پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی در گروه علوم انسانی
سازمان: مرکز مطالعات و تحقیقات هرمز- دانشگاه هرمزگان