پژوهشگران و فناوران هنر و صنایع دستی


یوسف امینی (بین دانشگاه ها و مراکز وزارت عتف)

یوسف امینی (بین دانشگاه ها و مراکز وزارت عتف)

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
تعداد مقالات علمی و بین المللی: 3
تعداد طرح‌های پژوهشی: 1
تعداد کتاب‌های چاپ شده: 1
گروه علمی: صنایع دستی
سازمان: دانشگاه هرمزگان
سمیرا صفاری (بین دستگاه های اجرایی)

سمیرا صفاری (بین دستگاه های اجرایی)

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
تعداد مقالات علمی و بین المللی: 53
تعداد کتاب‌های چاپ شده: 4
گروه علمی: ارتباط تصویری
سازمان: دانشگاه جامع علمی-کاربردی