پژوهشگران و فناوران علوم پایه


فاطمه السادات محسنی شهری

فاطمه السادات محسنی شهری

مدرک تحصیلی: دکتری
تعداد مقالات علمی و بین المللی: 16
تعداد طرح‌های پژوهشی: 2
تعداد کتاب‌های چاپ شده: 1
تعداد فناوری: 1
گروه علمی: شیمی فیزیک
توضیحات: پژوهشگر برتر دانشگاه ها در گروه علوم پایه
سازمان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
جلوه سهرابی پور

جلوه سهرابی پور

مدرک تحصیلی: دکتری
تعداد مقالات علمی و بین المللی: 27
تعداد طرح‌های پژوهشی: 9
گروه علمی: بیوتکنولوژی با گرایش جلبک
توضیحات: پژوهشگر برتر پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی در گروه علوم پایه
سازمان: مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان
پونه نیکویی

پونه نیکویی

مدرک تحصیلی: دکتری
تعداد مقالات علمی و بین المللی: 14
تعداد طرح‌های پژوهشی: 2
تعداد کتاب‌های چاپ شده: -
توضیحات: پژوهشگر برتر دستگاه های اجرایی در گروه علوم پایه
سازمان: اداره کل بهزیستی استان هرمزگان