پژوهشگران و فناوران کشاورزی و منابع طبیعی


فرزین عبدالهی (بین دانشگاه ها و مراکز وزارت عتف)

فرزین عبدالهی (بین دانشگاه ها و مراکز وزارت عتف)

مدرک تحصیلی: دکتری
تعداد مقالات علمی و بین المللی: 35
تعداد طرح‌های پژوهشی: 5
تعداد کتاب‌های چاپ شده: 1
گروه علمی: مهندسی کشاورزی
توضیحات: رشته زراعت- اکوفیزیولوژی گیاهی
سازمان: دانشگاه هرمزگان
سیدسعید مدرس نجف آبادی (بین واحدهای پژوهشی)

سیدسعید مدرس نجف آبادی (بین واحدهای پژوهشی)

مدرک تحصیلی: دکتری
تعداد مقالات علمی و بین المللی: 19
تعداد طرح‌های پژوهشی: 17
تعداد کتاب‌های چاپ شده: 7
تعداد فناوری: 3
گروه علمی: حشره شناسی - سم شناسی
توضیحات: دانشیار پایه 22
سازمان: مركز تحقیقات كشاورزي و منابع طبیعي ھرمزگان
حوریه زحمتکش مارمی (بین دستگاه های اجرایی)

حوریه زحمتکش مارمی (بین دستگاه های اجرایی)

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
تعداد مقالات علمی و بین المللی: 11
تعداد طرح‌های پژوهشی: 2
گروه علمی: هیدروژئوموروفولوژی
توضیحات: شش مورد ثبت اثر طبیعی ملی
سازمان: شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان