پژوهشگران و فناوران کشاورزی و منابع طبیعی


یحیی اسماعیل پور

یحیی اسماعیل پور

مدرک تحصیلی: دکتری
تعداد مقالات علمی و بین المللی: 27
تعداد طرح‌های پژوهشی: 2
گروه علمی: مهندسی منابع طبیعی
توضیحات: پژوهشگر برتر دانشگاه ها در گروه کشاورزی و منابع طبیعی
سازمان: دانشگاه هرمزگان- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
حامد حسن‌زاده خانکهدانی

حامد حسن‌زاده خانکهدانی

مدرک تحصیلی: دکتری
تعداد مقالات علمی و بین المللی: 72
تعداد طرح‌های پژوهشی: 69
تعداد کتاب‌های چاپ شده: 6
گروه علمی: علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
توضیحات: پژوهشگر برتر پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی در گروه کشاورزی و منابع طبیعی
سازمان: مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان
صادق صمصام پور

صادق صمصام پور

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
تعداد مقالات علمی و بین المللی: 19
تعداد فناوری: 5
گروه علمی: مهندسی منابع طبیعی
توضیحات: پژوهشگر برتر دستگاه های اجرایی در گروه کشاورزی و منابع طبیعی
سازمان: پارک علم و فناوری هرمزگان