پژوهشگران و فناوران علوم و فنون دریایی


عدنان شهدادی (بین دانشگاه ها و مراکز وزارت عتف)

عدنان شهدادی (بین دانشگاه ها و مراکز وزارت عتف)

مدرک تحصیلی: دکتری
تعداد مقالات علمی و بین المللی: 30
تعداد طرح‌های پژوهشی: 2
تعداد کتاب‌های چاپ شده: 1
گروه علمی: زیست شناسی دریا
توضیحات: رشته جانورشناسی - سیستماتیک
سازمان: دانشگاه هرمزگان
سعید تمدنی جهرمی (بین واحدهای پژوهشی)

سعید تمدنی جهرمی (بین واحدهای پژوهشی)

مدرک تحصیلی: دکتری
تعداد مقالات علمی و بین المللی: 62
تعداد طرح‌های پژوهشی: 17
گروه علمی: بیوتکنولوژی
توضیحات: رشته بیوتکنولوژی
سازمان: پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
قاسم عسکری (بین دستگاه های اجرایی)

قاسم عسکری (بین دستگاه های اجرایی)

مدرک تحصیلی: دکتری
تعداد مقالات علمی و بین المللی: 25
تعداد طرح‌های پژوهشی: 5
تعداد کتاب‌های چاپ شده: 1 (مقدمه ای بر بیوتکنولوژی آبزیان)
گروه علمی: بوم شناسی آبزیان
سازمان: اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان