مجموعه فعالیتهای پژوهشی سال 1400

نام ارائه دهنده:ام البنین بذرافشان

توضیحات:

اینجانب ام البنین بذرافشان دانشیار در رشته علوم و مهندسی آبخیزداری دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان استخدام اسفندماه سال 1392 هستم . فیلم فوق شامل مجموعه فعالیتهای پژوهشی اینجانب است که طی سالهای 1392 تا 1400 در دانشگاه هرمزگان به انجام رسیده است. دارای بیش از 100 مقاله علمی پژوهشی، ISI و Scopus است. در مدت فعالیت اینجانب بیش از 50 پایانامه و رساله کارشناسی ارشد و دکتری به انجام رسیده است. حوزه پژوهشی اینجانب در زمینه آب مجازی، مدیریت خشکسالی، مونیتورینگ خشکسالی، و مدیریت حوزه های آبخیز است که مقیسا مطالعات بیشتر در سطح کشور و یااستان هرمزگان است.

سازمان:دانشگاه هرمزگان
بازدیدامروز طرح: 1
  
بازدید کل: 50