دستاوردهای پژوهشی

نام ارائه دهنده:یحیی اسماعیل پور

توضیحات:

برخی دستاوردهای پژوهشی 17. اولویت‌بندی عوامل موثر بر پتانسیل سیلخیزی به کمک روش الکتره نوع 3 و ضریب جریان سیلابی (مطالعه موردی زیر حوزه های آبخیز سرخون، بندرعباس) خشک‌بوم علمی‌پژوهشی، ISC، (انجمنی) 1397 8-1 18. ارزیابی ارتباط روند برخی از عوامل آب و ‌هوایی بر رواناب سطحی در حوزه‌های آبخیز سواحل جنوبی ایران پژوهش‌های آبخیزداری علمی‌پژوهشی، ISC 1397 31-2 19. مقایسه تاکسونومی گونه چَندَل Rhizophora mucronata Lam. در ناحیه سیریک استان هرمزگان و مقایسه آن با جمعیت هند بر اساس توالی ژن 18s rDNA بوم‌شناسی آبزیان علمی‌پژوهشی، ISC 1397 8-3 20. عوامل اثرگذار بر مشارکت اعضای شرکت تعاونی روستایی در طرحهای احیا بیولوژیک و مدیریت منابع طبیعی (مطالعه موردی شرکت تعاونی عمران و توسعه پایدار لپویی فارس) تعاون و کشاورزی علمی‌پژوهشی، ISC 1397 7-27

سازمان:دانشگاه هرمزگان
بازدیدامروز طرح: 1
  
بازدید کل: 51