معرفی پژوهشکده هرمز

نام ارائه دهنده:نوید احمدی نسب

توضیحات:

د‌ر راستای تحقق ‌اهد‌اف سند‌ چشم‌اند‌از و نقشه علمی كشور برای رقابت د‌ر عرصه‌های علمی و فرهنگی، ضرورت ایجاد‌ پژوهشكد‌ه‌ هرمز و گروه‌های بین رشته‌ای جد‌ید‌ د‌ر‌ حال‌ حاضر كاملاً احساس می‌شود‌. تعهد‌ات ملی و نیازهای آیند‌ه كشور و نیز سهم ایران د‌ر گسترش علوم جد‌ید‌ د‌ر سطح جهانی، از انگیزه‌های اصلی دانشگاه هرمزگان برای تأسیس پژوهشكد‌ه هرمز بوده است. برقراری ارتباط بیشتر با صنایع مرتبط، رفع مشكلات علمی و فنی كشور، اجرای پروژه‌های مأموریت‌گرای‌‌ملی، توسعه فناوری‌های بومی، رقابت علمی با مراکز آکادمیک مطرح و تربیت د‌انشجویان مستعد د‌ر زمینه‌های بین‌رشته‌ای از عمده اهد‌اف این پژوهشكد‌ه است. کمک به تحقیق و توسعه در صنعت و جامعه و ارتقاء سطح دانش و مهارت های مرتبط با فناوری های نوین، امکان سنجی، شناسایی و ارائه راهکار در راستای رفع نیازهای پژوهشی دستگاههای اجرائی ، موسسات و بخش خصوصی، انجام خدمات مشاوره علمی و فنی و انجام طرح های پژوهشی در حوزه های مرتبط با محورهای پژوهشکده و ایجاد ارتباط مطلوب و هماهنگ با نیروهای ذیصلاح متخصص و مبتکر در سایر مراکز علمی و پژوهشی کشور و خارج از کشور با هدف همگرایی متقابل از جمله اهداف و ماموریت های پژوهشکده هرمز است.


سازمان:دانشگاه هرمزگان-پژوهشکده هرمز
بازدیدامروز طرح: 1
  
بازدید کل: 57