توانایی های یک کم توان ذهنی

نام ارائه دهنده:عاطفه خجسته

توضیحات:

کم توانی ذهنی به محدودیت هاي بنیادي در کارکرد ذهنی اشاره دارد. برخی از انواع کم توانی ذهنی مانند سندرم داون از همان بدو تولد قابل تشخیص است و دیگر انواع آن تا قبل از 18 سالگی نمایان می شود. کم توانی ذهنی، عموماً با کارکرد ذهنی پایین تر از میانگین معمول، مشخص می شود و به طور همزمان با محدودیت هایی در دو یا چند حیطه از مهارت هاي سازشی از جمله برقراری ارتباط ، زندگی خانوادگی، مهارت هاي اجتماعی، خودیاري، بهداشت و ایمنی، کارکرد تحصیلی، اوقات فراغت و کار ، همراه است. این فرد می تواند مهارتهای اجتماعی و برقراری ارتباط را فرا بگیرد . حداقل کم توانی را در زمینه حسی- حرکتی دارد . اغلب تا سنین بالا از افراد عادی قابل تفکیک نیست.

سازمان:آموزش و پرورش
بازدیدامروز طرح: 1
  
بازدید کل: 56