مطالعه بررسی علل طعم وبوی مخزن سد استقلال میناب تا خروجی تصفیه خانه بندرعباس و ارائه راهکارهای عملی جهت رفع آن

نام ارائه دهنده:مریم زارع رشکوئیه

توضیحات:

طعم و بو يکي از مهمترين چالشهاي تامين آب در شهر بندرعباس بوده که در اين پژوهش علل ايجاد، منابع و راهکارهاي نهايي علاج بخشي بررسي شده است. تمرکز اين مطالعه، در مرحله نخست بر شناسايي عوامل مولد طعم و بو در کليه منابع آبي و در مراحل بعدي بر پيشنهاد راهکارهاي اجرايي و عملياتي براي کنترل مشکل کيفي سد معطوف گرديد.با توجه به مطالعات هيدرولوژي، مدلسازي حوضه آبريز سد و مدلسازي کيفي آب مخزن سد، اينگونه استنباط ميگردد که شرايط ترسالي و خشکسالي تأثير قابل ملاحظه اي بر کيفيت آب مخزن دارد. و با توجه به تغيير شديد حجم آب ذخيره شده در مخزن به علت فصلي بودن اکثر رودخانه هاي بالادست سد و رژيم بارش-رواناب حوضه، راهکارهاي بلندمدت و کوتاه مدت، تأثير بيشتري بر کنترل کيفيت آب ورودي به سد و خروجي از آن خواهند داشت. اين بدان معني است که راهکارهاي آبخيزداري و کنترل مواد مغذي ورودي از اولويت بيشتري نسبت به راهکارهاي درون مخزن برخوردار هستند. همچنين، وجود تصفيه خانه و بهبود عملکرد آن در پايين دست سد، ميتواند کيفيت آب ورودي به خطوط لوله هاي انتقال را تضمين نمايد.

سازمان:شرکت آب منطقه ای هرمزگان
بازدیدامروز طرح: 1
  
بازدید کل: 44