کلیپ گزارش تصویری آزمایشگاه هرباریوم دانشکده کشاورزی

نام ارائه دهنده:شیوا طباطبائی رودسری

توضیحات:

هرباریم دانشکده کشاورزی مکان نگهداری گیاهان خشک شده است. هرباریوم از کلمه یونانی هرب به معنای گیاه و آریوم به معنی نگهداری گرفته شده است. هرباریوم ها گنجینه مهمی برای نگهداری اطلاعات گیاهان یک منطقه فلوریستکی به شمار می روند. امکان استفاده از گرده ها و DNA برای انجام تحقیقات جهت شناسایی و دریافتن مطلب بیشتر در خصوص گیاه امکانپذیر است.در این آزمایشگاه فلور های گیاهی متعدد همچنین کتب روش های شناسایی گیاهان قراردارد. هرباریوم محلی برای آموزش دانشجویان کشاورزی و منابع طبیعی جهت آشنایی ایشان اهمیت شناسایی گیاهان،چگونگی خشک کردن گیاهان، نصب آنها بر روی شیت های هرباریوم و درج اطلاعات مربوط به خانواده گیاه است. در حال حاضرکارشناس هرباریوم دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه هرمزگان خانم دکتر شیواطباطبائی می باشد.

سازمان:دانشگاه هرمزگان
بازدیدامروز طرح: 1
  
بازدید کل: 49