کلیپ طرح تحقیقاتی

نام ارائه دهنده:Hesam Alizade

توضیحات:

کلیپ طرح های تحقیقاتی برتر با عنوان " بررسی جذب و واجذب کروم شش ظرفیتی در محلول های آبی توسط کربن فعال و قابلیت استفاده مجدد جاذب" " بررسی کارایی کربن فعال تولیدی از تفاله خرما در جذب سطحی سرب و متیلن بلو از محلول های آبی" و " بررسی جذب و واجذب کروم شش ظرفیتی در محلول های آبی توسط کربن فعال و قابلیت استفاده مجدد جاذب"تهیه و ارسال گردید. مجری طرح توضیحاتی در خصوص مراحل انجام طرح و روش کار داده اند. این طرح جز طرح های اثرگذار و کاربردی در استان می باشد و به بررسی حذف مواد زائد از تفاله های خرما در صنایع پرداخته است.

سازمان:دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
بازدیدامروز طرح: 1
  
بازدید کل: 77