امکان کنترل شیمیایی گل جالیز در مزاع گوجه فرنگی

نام ارائه دهنده:سید سعید مدرس نجف آبادی

توضیحات:

به منظور بررسی کارایی علف¬كش سولفوسولفورون بر كنترل گل‌جاليز مصري و عملكرد گوجه فرنگي، آزمایشی در چهار تیمار با چهار تکرار اجرا شد. عملیات سم پاشي در سه مرحله 30، 40 و 50 روز پس از انتقال نشاءهاي گوجه فرنگي به زمين اصلي انجام شد. مقايسه ميانگين داده¬ها نشان داد كه افزايش مقدار علف¬كش، باعث کاهش تراكم و وزن خشك كل علف هرز گل جاليز و افزایش ميانگين عملكرد ميوه و وزن خشک بوته در گوجه فرنگي شده است و مقدار 30 گرم در هكتار از علف¬كش، بعنوان بهترین غلظت در کنترل گل جالیز در مزارع گوجه فرنگی معرفی گردید. این غلظت در مناطق کهورستان، هشتبندی و دشت صفا به ترتیب باعث 75، 81/80 و 93/76 درصد كاهش تراكم گل جاليز و 37/53، 46/58 و 77/44 درصد كاهش ميانگين وزن خشك گل جاليز نسبت به تیمار شاهد در مزرعه گرديده¬ است.

سازمان:مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان
بازدیدامروز طرح: 1
  
بازدید کل: 56