کلیپ طرح تحقیقاتی

نام ارائه دهنده:Hesam Alizade

توضیحات:

کلیپ طرح تحقیقاتی برتر با عنوان " شناسایی و ارزیابی ریسک عوامل زیان آور محیط کار در شرکت پالایش نفت بندرعباس با استفاده از روش آنالیز خطرات شغلی (JHA)" تهیه و ارسال گردید. مجری طرح توضیحاتی در خصوص مراحل انجام طرح و روش کار داده اند. این طرح جز طرح های اثرگذار و کاربردی در استان می باشد و به بررسی و تاثیر عوامل زیان آور محیط کار در شرکت پالایش نفت بندرعباس با استفاده از روش آنالیز خطرات شغلی پرداخته است. با توجه به خطرات ناشی از بیماری عوامل زیان آور در محیط کار به خصوص در افراد پرخطر پایش و انجام این گونه طرح ها در استان هرمزگان ضروری می باشد وهمچنین انجام مطالعات بیشتر در این خصوص حائز اهمیت می باشد.

سازمان:دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
بازدیدامروز طرح: 1
  
بازدید کل: 80