کلیپ طرح تحقیقاتی

نام ارائه دهنده:Hesam Alizade

توضیحات:

کلیپ طرح تحقیقاتی برتر با عنوان " بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای بهداشتی پیشگیری کننده از ایدز در زندانیان زندان شهرستان رودان" تهیه و ارسال گردید. مجری طرح توضیحاتی در خصوص مراحل انجام طرح و روش کار داده اند. این طرح جز طرح های اثرگذار و کاربردی در استان می باشد و به بررسی و تاثیر مداخله آموزشی جهت رفتارهای پیشگیری کننده از بیماری ایدز در زندانیان شهرستان رودان پرداخته است. با توجه به خطرات و مرگ ومیر ناشی از بیماری ایدز به خصوص در افراد پرخطر در مکان های خاص پایش و انجام این گونه طرح ها در استان هرمزگان ضروری می باشد وهمچنین انجام مطالعات بیشتر در این خصوص حائز اهمیت می باشد.

سازمان:دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
بازدیدامروز طرح: 1
  
بازدید کل: 101