کلیپ طرح تحقیقاتی

نام ارائه دهنده:Hesam Alizade

توضیحات:

کلیپ طرح تحقیقاتی برتر با عنوان "بررسی تنوع گونه ای عقرب ها در شهرستان بشاگرد" تهیه و ارسال گردید. مجری طرح توضیحاتی در خصوص مراحل انجام طرح و روش کار داده اند. این طرح جز طرح های اثرگذار و کاربردی در استان می باشد و تنوع گونه های مختلف عقرب ها را در شهرستان بشاگرد مورد بررسی قرار داده است. با توجه به خطرات ناشی از زهر عقرب ها و عقرب گزیدگی و همچنین مرگ و میر ناشی از این موارد پایش و انجام این گونه طرح ها در استان هرمزگان ضروری می باشد وهمچنین انجام مطالعات بیشتر در این خصوص حائز اهمیت می باشد.

سازمان:دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
بازدیدامروز طرح: 1
  
بازدید کل: 96