دهه ریاضیات

نام ارائه دهنده:دهه ریاضیات

توضیحات:

‌موگان‌ نيس‌، دبير سابق‌ کمسيون‌ بين‌‌المللى‌ رياضى (ICMI)، با تاکيد بر ‌اين‌ که‌ ‌هدف‌ ‌اصلى‌ سال‌ جهانى‌ رياضيات‌، مريى‌ ساختن‌ رياضى‌ و نقش‌ ‌آن‌ در جامعه‌ و ‌انظار ‌عمومى‌ ‌است‌، خاطرنشان‌ مى‌کند که‌ بنابر، ‌هدف‌ ما، نبايد تبليغ‌ بر‌ا‌ى‌ رياضى‌ به‌ گونه‌‌ا‌ى‌ باشد که‌ جامعه‌ نسبت‌ به‌ رياضى‌، مفتون‌ و شگفت‌زده‌ شود، زير‌ا چنين‌ تبليغاتى‌، نمى‌تو‌اند کسانى‌ ر‌ا که‌ ‌انتظار د‌اريم‌ جذب‌ کنيم‌، مخاطب‌ قر‌ار د‌هد.انجمن‌ رياضى‌ ‌اير‌ان‌، با پذيرش‌ ضرورت‌ تغيير تصور ‌عمومى‌ نسبت‌ به‌ رياضى‌، مصمّم‌ شد تا به‌ منظور پيگير‌ى‌ و تحقق‌ ‌اين‌ ‌هدف‌ جهانى‌ رياضيات‌، فعاليت‌‌ها‌ى‌ ‌همگانى‌ کردن‌ رياضى‌ ر‌ا بعد ‌از سال‌ ۲۰۰۰ نيز، دنبال‌ کند. به‌ ‌همين‌ مناسبت‌، ‌اول‌ تا د‌هم‌ ‌آبان‌ ‌هر سال‌، د‌هه‌ رياضيات‌ نامگذ‌ار‌ى‌ شد و ‌اولين‌ د‌هه‌، در سال‌ ۱۳۸۲، برگز‌ار گرديد. سال‌ گذشته‌، نشان‌ د‌اد که‌ با وجود زمان‌ ‌اندک‌ بر‌ا‌ى‌ برنامه‌ريز‌ى‌ و کمبود تجربه‌، ‌اين‌ د‌هه‌، با‌عث‌ ‌ايجاد تحرک‌ قابل‌ توجهى‌ در جامعه‌ رياضى‌ شد.

سازمان:آموزش و پرورش
بازدیدامروز طرح: 1
  
بازدید کل: 40