بررسی اثر اندوفیت ها در کاهش اثرات تنش های زیستی و غیر زیستی

نام ارائه دهنده:عبدالنبی باقری

توضیحات:

در این پروژه، مجموعه ای از اندوفیت های قارچی و باکتریایی از گونه های مختلف گیاهی شامل هالوفیت ها، درختان جنگلی و جلبک ها جداسازی، شناسایی و مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که برخی از این اندوفیت ها قادر به بهبود صفات مرفولوژیک، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاهان مورد مطالعه تحت تنش شوری و خشکی بودند. برخی از این اندوفیت ها علیه تنش های زیستی مانند پاتوژن های خاکزاد در درختان مرکبات به کار گرفته شدند و به خوبی توانستند باعث کنترل این پاتوژن ها شوند. نتایج ما نشان داد که از این اندوفیت ها می توان به شکل تجاری در کشاورزی استفاده کرد.

سازمان:سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
بازدیدامروز طرح: 1
  
بازدید کل: 49