عملکرد و تسهیلات بنیاد نخبگان استان هرمزگان

نام ارائه دهنده:وحید عامری

توضیحات:

بنیاد نخبگان استان هرمزگان در سال 1389 فعالیت رسمی خود را آغاز نموده ومأموریت‌های‌ بنیاد نخبگان استان هرمزگان شامل؛ برنامه‌ریزی برای شناسایی افراد وگروه‌های نخبه و صاحب استعداد برتردر‌حوزه‌های مختلف: علمی، فنّاورانه، هنری، ادبی، حوزوی، قرآنی، مدیریتی و ...، بر اساس مصوّبات بنیاد ملّی، برنامه‌ریزی برای توانمندسازی و هدایت افراد وگروه‌های صاحب استعداد برتر در سطح استان با توجه به اصول فرهنگ اسلامی‌ـ ایران، ایجاد ارتباط و تعامل هم‌افزا میان افراد وگروه‌های نخبه با بخش‌های مختلف علمی، صنعتی، فرهنگی، مدیریتی و ... در استان در چارچوب چرخة ملّی نوآوری، برنامه‌ریزی برای پاس‌داشت و الگوسازی نخبگان در سطح استان می باشد.

سازمان:بنیاد نخبگان استان
بازدیدامروز طرح: 1
  
بازدید کل: 55