بررسی تاثیر طرح تغذیه مصنوعی بر پایه دانش بومی و سازه های سنتی بر منابع آب زیرزمینی دشت گزیر

نام ارائه دهنده:مریم زارع رشکوئیه

توضیحات:

در دشت گزیر شهرستان بندرلنگه واقع در غرب هرمزگان، از گذشته دور مردم به طور سنتی به حفاظت کیفی و کمی منابع آب زیرزمینی پرداخته اند.کشاورزان منطقه به صورت عرفی سیلاب های فصلی را مهار و در حوضچه های ذخیره آب کنترل کرده، سپس با ته نشین شدن رسوبات موجود در آن به مرور آب را به صورت ثقلی به چاه های بهره برداری تزریق می کنند.شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان با الگوگیری از روش سنتی مورد استفاده مردم منطقه، اقدام به شناسایی چاه های مستعد و با اثر بخشی بیشتر نموده و ساماندهی این سامانه را با مشارکت مستقیم مردم آغاز کرد. نتایج بیان کننده بهبود کیفیت آّب و افزایش محصولات کشاورزان و کاهش هدایت الکتریکی از 8000 میکروموس بر سانتیمتر به 3000 میکروموس بر سانتیمتر بوده است.

سازمان:شرکت آب منطقه ای هرمزگان
بازدیدامروز طرح: 1
  
بازدید کل: 66