روشن دل و نویسنده

نام ارائه دهنده:اسنا سرودی

توضیحات:

قطرات و گردش چرخه ی آب ما می دانیم که ۷۵ درصد زمین را آب فرا گرفته است. بگذارید برای تان قصه ای بگویم تا در یابید که آب چقدر با ارزش است. یکی بود یکی نبود. غیر از خدای مهربان هیچ کس نبود. در یک اقیانوس پهناور که داخل آن قطره های بسیاری زندگی می کردند صبح شده بود. اقیانوس با دیدن خورشید از خواب بیدار شده بود. اقیانوس بلند گفت: صبح بخیر فرزندانم خوب خوابیدید؟ همه ی قطرات بلند گفتند: بله مادر جان خوب خوابیدیم. مادر لبخندی زد و گفت: امروز روز مهمی است عزیزانم. امروز بعضی از شما به یک سفر طولانی خواهید رفت.

سازمان:آموزش و پرورش
بازدیدامروز طرح: 1
  
بازدید کل: 63