ارایه خدمات آزمایشگاهی ژنتیک و بیوتکنوولوژی

نام ارائه دهنده:کاوه خسرویانی

توضیحات:

خدمات آزمایشگاهی ژنتیک و بیوتکن.لوژی امروزه جایگاه ویژه ای به عنوان ابزار کارامد در علوم پایه و کاربردی محسوب میشوند. شرکت سلول کاوشگر ژن پژوه به همراه پارک زیست فناوری خلیج فارس بسیاری از تکنیک ها و روش های آزمایشگاهی با تکنولوژی بالا را بومی سازی و قابل دسترس برای محققین و مراکز مختلف کرده است. روش هایی مانند استخراج دنا از نمونه های محیطی، نمونه های فراوری شده و تکثیر قطعات ژنومیک مختلف برای ارزیابی اصالت و تاییگونه استفاده شده، ارزیابی مقدار تولید mRNA های درون سلولی و کلون کردن قطعات ژنومیک در وکتور های معمولی و پیچیده از این خدمات مولکولی میباشند. افراد و شرکت ها و سازمان ها با مراجعه به این مجموعه میتوانند از خدمات مختلف مربوط به نمونه های گیاهی، جانوری و میکروبی استفاده کنند.

سازمان:خدمات آزمایشگاهی ژنتیک و بیوتکنوولوژی
بازدیدامروز طرح: 1
  
بازدید کل: 62