سند راهبردی گردشگری استان هرمزگان

نام ارائه دهنده:محمد کاظمی

توضیحات:

در این طرح به بررسی فعالیتها، احکام و وظایف دستگاههای مختلف مطابق سند راهبردی گردشگری 1400 و تحلیل شبکه ارتباطی ذینفعان مرتبط با استفاده از نرم افزار گفی، تحلیل اسناد بالادستی گردشگری و شناسایی ابعاد مختلف آن با استفاده از نرم افزار مکس¬کیودا، بررسی وضعیت گردشگری استان هرمزگان از دید کارشناسان و خبرگان گردشگری (تحلیل توصیفی در نرم افزار SPSS)، شناسایی متغیرهای استراتژیک و محرک توسعه گردشگری استان هرمزگان در نرم افزار میک مک، سناریوهای آینده گردشگری استان هرمزگان و میزان تأثیر متغیرهای پیشران توسعه بر آن و ارائه راهبردهای کلان در نرم افزار سناریوویزارد، تهیه نقشه راهبردی و شناسایی متغیرهای راهبردی برنامهریزی گردشگری هرمزگان و ارائه راهبردهای کلان در نرم افزار متاسوآت و در انتها به شکل جزئی به ارائه راهبردها برای توسعه گردشگری شهرستان‌ها با استفاده از تکنیک‌های ماتریسی SWOT و QSPM پرداخته شد.

سازمان:دانشگاه هرمزگان- پژوهشکده هرمز
بازدیدامروز طرح: 1
  
بازدید کل: 79