ساخت و بکارگیری خشک کن خورشیدی تونلی برای کاهش میزان رطوبت خرما در مرحله رطب

نام ارائه دهنده:ایران محمدپور

توضیحات:

استان هرمزگان یكي از استان¬هاي مهم خرماخيز مي¬باشد. در این پژوهش ساخت و بكارگيري خشك¬¬كن محفظه¬دار تونلی خورشیدی به منظور کاهش رطوبت و با هدف حفظ كيفيت از جمله رنگ و شكل ظاهري خرما انجام شد. خشک¬کن تونلی خورشیدی با تابش مستقیم و با طول 6 متر و پهناي2 متر ساخته شد. سطح كلكتور 3 مترمربع از جنس صفحه سیاه موج¬دار فلزی بود.. نتایج نشان داد حداکثر دمای درون خشک¬کن 57 درجه سلسیوس بود که 18 درجه سلسیوس نسبت به محیط (39 درجه سلسیوس) افزایش داشته است. با استفاده از خشک¬کن مدت لازم برای کاهش رطوبت سه رقم خرما خنیزی، مرداسنگ و خاصویی، به ترنیب از رطوبت اولیه 33،34 و30 درصد به رطوبت مناسب نگهداری (23-22 درصد)، 20،26 و 14 ساعت آفتابی بود. اما بعد از زمان های مذکور درصد رطوبت خرمای شاهد ارقام به ترتیب 8/26، 9/27 و5/24 بود.کاهش رطوبت در محفظه بسته خشک¬کن باعث حفظ رنگ روشن و علاوه بر این میزان چروکیدگی کمتر خرما شد

سازمان:مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان
بازدیدامروز طرح: 1
  
بازدید کل: 54