اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعي

نام ارائه دهنده:جمشید جهانگیری

توضیحات:

موسسه كار و تامين اجتماعي بر اساس ماده واحده قانون تاسيس مصوب بهمن ماه 1349 و به منظور انجام مطالعات و تحقيقات علمي كاربردي در حوزه دانش اجتماعي كار -برگزاري دوره هاي آموزشي براي گروه هاي سه گانه در سطوح پايه مياني و پيشرفته -اطلاع رساني از طريق چاپ و نشر كتب -مجلات و نرم افزارهاي آموزشي و پژوهشي و بطور كلي در سه حوزه پژوهش -آموزش و انتشارات فعاليت چشميگيري در استانها دارد . در همين راستا در بخش پژوهش اين اداره كل با ايجاد كميته پژوهش و با استفاده از هيات علمي دانشگاهها در زمينه نيازسنجي و دريافت اولويت هاي پژوهشي استان -شناخت دقيق ابعاد مسئله و تدوين اولويت هاي پژوهشي اداره كل و اخذ طرح هاي پژوهشي و برررسي آنها و نهايت اجراي طرح هاي پژوهشي فعاليت چشمگيري دارد .

سازمان:اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعي استان هرمزگان
بازدیدامروز طرح: 1
  
بازدید کل: 52