مطالعه کنترل زیستی شکوفایی جلبکی مضر با استفاده از باکتریهای بومی خلیج فارس

نام ارائه دهنده:محسن گذری

توضیحات:

شکوفایی جلبکی مضر (HABs) پدیده ای جهانی و رو به گسترش بوده و اثرات شدیدی بر سلامت انسان، ساختار و عملکرد اکوسیستم و صنایع شیلاتی وارد می کند. این طرح با هدف دستیابی به سویه‌هایی از باکتریهای بومی کنترل کننده رشد ریز جلبکpolykrikoides Cochlodinium(عامل کشند قرمز) مصوب و اجرا شد. کنترل زیستی به عنوان یکی از روش‌های مطرح در راهبرد مدیریت تلفیقی این پدیده مورد توجه قرار گرفته است. معرفی 6 سویه از باکتری بومی خلیج فارس با فعالیت جلبک کش انتخابی به عنوان عوامل کنترل زیستی پدیده HABs، ایجاد درک جدیدی از تنوع و فراوانی باکتریهای جلبک در زیستگاه‌های دریایی، تعیین الگوی فعالیت ضد جلبکی باکتریهای دریایی در زیستگاه های مختلف و شناسایی سویه های جدید باکتریهای جلبک کش از مهمترین دستاوردهای این طرح می‌باشد.

سازمان:پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
بازدیدامروز طرح: 1
  
بازدید کل: 42