تاسيس و راه اندازي بانك های ژن آبزيان اقتصادي

نام ارائه دهنده:سعید تمدنی جهرمی

توضیحات:

بانک ژن یکی از موثرترین راه های حفاظت از گونه های گیاهی و جانوری به خصوص گونه های در معرض خطر انقراض است که در این ارتباط تهیه و نگهداری از ذخایر ژنتیکی جانوری و گیاهی و حفظ تنوع زیستی با استفاده از تکنیک های زیست فناوری از مهمترین اهداف ایجاد بانک ژن میباشد. در این طرح که در شمال و جنوب کشور اجرا شد نمونه های بافت و ماده ژنتیکی کل ( Total DNA ) از گونه های مختلف با استفاده از تکنیک های زیست فناوری در جهت مدیریت ذخایر ژنتیکی گونه ها ی مهم و اقتصادی خلیج فارس و دریای عمان و دریای خزر تهیه گردید.

سازمان:پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
بازدیدامروز طرح: 1
  
بازدید کل: 38