جداسازی و ارزیابی فعالیت ضد میکروبی اکتینومایست های دریایی از رسوبات دریای عمان

نام ارائه دهنده:محسن گذری

توضیحات:

پژوهشگر در این این ویدیوکلیپ مخاطبین را با اهمیت جداسازی موثرترین سویه‌های دارای فعالیت ضدمیکروبی اکتینومیست‌های موجود در رسوبات دریای عمان، اقدامات انجام‌شده و روش‌های مورد استفاده برای رسیدن به اهداف تحقیق آشنا می‌سازد. جداسازی و تعیین الگوی پراکنش اکتینومیست های موجود درسوبات دریای عمان، ارزیابی فعالیت ضد میکروبی اکتینومیست‌های جدا شده برای دستیابی به کاندیدهای تولید آنتی بیوتیک و شناسایی چند مرحله‌ای برترین سویه‎ها از مهمتریت اهداف طرح بوده است. نتایج آخرین دستاوردهای طرح در مقاله‌ای تحت عنوان « غربالگری و شناسایی اکتینومیست های دریایی از رسوبات شمال دریای عمان برای فعالیت سیتوتوکسیک و ضد میکروبی» (Screening and characterization of marine actinomycetes from the northern Oman Sea sediments for cytotoxic and antimicrobial activity) در مجله International Microbiology منتشر شده است.

سازمان:پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
بازدیدامروز طرح: 1
  
بازدید کل: 44