مدیریت مزارع پرورش ماهی در قفس در استان هرمزگان

نام ارائه دهنده:محمدرضا زاهدی

توضیحات:

پژوهشگر در این این ویدیوکلیپ مخاطبین را با اهمیت و چالش‌های صنعت پرورش ماهی در قفس در استان هرمزگان و اقدامات پایش شده توسط پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان در این زمینه آشنا می‌سازد. نوپا بودن این صنعت در کشور، عدم دسترسی به بچه ماهی مورد نیاز به اندازه لازم، عدم مطالعه کافی و عدم وجود تولید بچه ماهیان بومی در مقیاس تجاری، تازه بودن صنعت و شروع ساخت و ساز تجهیزات قفس در کشور و آماده نبودن برخی زیرساختهای لازم بر روند تولید از مهمترین چالش‌های توسعه این صنعت برشمرده شده است. پایش دوره‌ای شرایط محیطی، بررسی میزان رشد و بازماندگی ماهی ها و موجودات مزاحم و اثرات آن بر قفس نیز از اقدامات انجام‌شده پژوهشکده در این زمینه بوده است.

سازمان:پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
بازدیدامروز طرح: 1
  
بازدید کل: 40