گزارش عملکرد

نام ارائه دهنده:ناصر قندهاری علویجه

توضیحات:

گزارش عملکرد و اولویت های تحقیقاتی شرکت برق منطقه ای هرمزگان می باشد که از چند سال قبل تاکنون بوده و این شرکت آمادگی دارد تا با تمامی گرو های علمی و آموزشی دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی همکاری مستمر و مداوم داشته باشد. اعضاء هیئت های علمی دانشگا ها و مراکز علمی و پژوهشی و پارک های علمی و فناوری استان می توانند در به ثمر نشستن اولویت های تحقیقاتی شرکت برق منطقه ای هرمزگان یاریگر ما باشند. بنابراین اعضاء هیئت های علمی می توانند بهسایت ساتع و یا ساتب مراجعه نموده و براساس اولویت های تحقیقاتیشرکت برق منطقه ای هرمزگان نسبت به ارائه پروپوزال اقدام نمایند.

سازمان:شرکت برق منطقه ای هرمزگان
بازدیدامروز طرح: 1
  
بازدید کل: 47