بررسی ذخایر میگو به منظور مدیریت فصل صید سال 1400

نام ارائه دهنده:محمد مومنی

توضیحات:

این ویدیوکلیپ به روند بررسی ذخایر میگو پیش از فصل صید و اقدامات پایشی در طول فصل صید که منجر به تعیین زمان شروع و خاتمه فصل صید میگو و برآورد میزان قابل برداشت از ذخایر آنها در سال 1400 شده است می‌پردازد. نمونه برداری از وضعیت ذخیره میگو در سال 1400 از تیرماه با بررسی ذخایر میگو در بازار و تخلیه گاه های بندرعباس و میناب صورت گرفت. عملیات نمونه برداری با گشت تحقیقاتی در شهریور ماه با استفاده از دو فروند شناور با همیاری صیادان بندرعباس از کوهستک تا تولا انجام پذیرفت. نتایج برآوردها نشان می‌دهد که از سال 1396 نسبت صید میگو موزی که اصلی ترین و اقتصادی ترین گونه میگو در هرمزگان شناخته می شود، در مقایسه با سایر گونه های میگو در حال کاهش است.

سازمان:پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
بازدیدامروز طرح: 1
  
بازدید کل: 44