شکوفایی جلبکی و اهمیت آن در مزارع پرورش میگو

نام ارائه دهنده:کیومرث روحانی قادیکلائی

توضیحات:

این ویدیوکلیپ که ماحصل تجربیات چندین ساله پژوهشگر است به تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم، مطلوب و نامطلوب شکوفایی پلانکتونی بر بازدهی تولید در استخرهای پرورش میگو اشاره شده است. مواردی از قبیل راه‌های مختلف ورود اکسیژن به درون آب استخرها، عوامل و دلایل کاهش سطح اکسیژن در استخرهای پرورش، مهم‌ترین مصرف‌کننده‌های اکسیژن محلول در استخرهای پرورش، نوسانات میزان اکسیژن در آب‌های با شکوفایی‌های مختلف در شبانه‌روز، ترکیب گروههای مختلف جلبکی در استخرهای پرورش میگو و مقایسه آنها در سال‌های 1393 و 1398، زمان مناسب شکوفایی جلبکی در استخرهای پرورش و اثرات شکوفایی جلبک‌های سبز-آبی، لب لب و فیتوپلانکتونها در استخرهای پرورش پرداخته شده است.

سازمان:پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
بازدیدامروز طرح: 1
  
بازدید کل: 57