ذخایر ماهی مرکب ببری Sepia pharaonis Ehrenberg, 1831 در آب‌های استان هرمزگان (خلیج فارس)

نام ارائه دهنده:بهنام دقوقی

توضیحات:

ماهی مرکب (S. pharaonis) در سراسر آب هاي جنوب ايران پراكنش دارد. در استان هرمزگان صيد اين گونه بيشتر به صورت سنتی انجام می پذيرد. امروزه گونه S. pharaonis به عنوان يک گونه مهم و صادراتی ايران به كشورهاي عمدتا جنوب شرق آسيا ارسال می گردد و به همين دليل ارزش اقتصادي بالايی يافته و طی سنوات گذشته قيمت هر كيلوگرم از اين آبزي از 90 هزارتومان فراتر رفته است و حجم عظيمی از صيد اين گونه صادر شد. با توجه به نبود اطلاعات جامع در مورد زيست شناسی شیلاتی این گونه، تغذيه، توليد مثل و و پويايی شناسی جمعيت آن در آبهای هرمزگان مورد پژوهش قرار گرفت

سازمان:پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
بازدیدامروز طرح: 1
  
بازدید کل: 48