معرفی تسهیلات بنیاد ملی نخبگان

نام ارائه دهنده:وحید عامری

توضیحات:

بنیاد نخبگان استان هرمزگان در سال 1389 فعالیت رسمی خود را آغاز نموده ومأموریت‌های‌ بنیاد نخبگان استان هرمزگان شامل؛ برنامه‌ریزی برای شناسایی افراد وگروه‌های نخبه و صاحب استعداد برتردر‌حوزه‌های مختلف: علمی، فنّاورانه، هنری، ادبی، حوزوی، قرآنی، مدیریتی و ...، بر اساس مصوّبات بنیاد ملّی، برنامه‌ریزی برای توانمندسازی و هدایت افراد وگروه‌های صاحب استعداد برتر در سطح استان با توجه به اصول فرهنگ اسلامی‌ـ ایران، ایجاد ارتباط و تعامل هم‌افزا میان افراد وگروه‌های نخبه با بخش‌های مختلف علمی، صنعتی، فرهنگی، مدیریتی و ... در استان در چارچوب چرخة ملّی نوآوری، برنامه‌ریزی برای پاس‌داشت و الگوسازی نخبگان در سطح استان می باشد. بنیاد ملی نخبگان بر اساس اقدامات تکلیفی سند راهبردی کشور در امور نخبگان، با کمک سایر نهادهای کشور، تسهیلات متنوعی را برای اقشار مختلف اجتماع نخبگانی در سطوح مختلف فراهم آورده است. تسهیلات بنیاد به واسطه سوابق فعالیت­های نخبگانی هر فرد شامل سوابق آموزشی، پژوهشی، افتخارات و سایر فعالیت­های فرهنگی و اجتماعی به وی اعطا می­ شود. فلذا گواهی یا معرفی ­نامه به برگزیدگان اعطا نمی­ گردد و برگزیدگان صرفاً از تسهیلات مربوط به هر شیوه ­نامه بهره ­مند خواهند شد.

سازمان:بنیاد نخبگان استان هرمزگان
بازدیدامروز طرح: 1
  
بازدید کل: 48