گزارش عملکرد معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان

نام ارائه دهنده:خدیجه روشن کار

توضیحات:

اهم پژوهش ها و مطالعات تهیه و تدوین شاخص های توسعه ی اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی استان هرمزگان-1399 حساب تولید استان هرمزگان به تفکیک شهرستان 1397-1390 سیمای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اقدامات توسعه شهرستانهای شرق استان هرمزگان مقایسه رشد اقتصادی استان و کشور در سال 1397 و برآورد رشد اقتصادی استان در سال 1401 حساب تولید شهرستان بندرعباس 1397-1390 حساب تولید شهرستان میناب 1397-1390 حساب تولید شهرستان بستک 1397-1390 حساب تولید شهرستان حاجی آباد 1397-1390 حساب تولید شهرستان رودان 1397-1390 حساب تولید شهرستان بندرلنگه 1397-1390 حساب تولید شهرستان قشم 1397-1390 راهبري و اجراي فعاليت‌هاي آماري در چارچوب نظام آماري كشور، تهيه نقشه و ارائه اطلاعات مكاني استان هرمزگان ساب تولید شهرستان بندرعباس 1397-1390 حساب تولید شهرستان میناب 1397-1390 حساب تولید شهرستان بستک 1397-1390 حساب تولید شهرستان حاجی آباد 1397-1390 حساب تولید شهرستان رودان 1397-1390 حساب تولید شهرستان بندرلنگه 1397-1390 حساب تولید شهرستان قشم 1397-1390 حساب تولید شهرستان جاسک 1397-1390

سازمان:سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان
بازدیدامروز طرح: 2
  
بازدید کل: 51