طراحی و ساخت لباس با سیستم تهویه مطبوع

نام ارائه دهنده:محمدعلی میرزایی

توضیحات:

استان هرمزگان از مناطق گرم و خشک ایران است و هوای نوار ساحلی در تابستانها بسیار گرم و مرطوب است. کار طولانی در این شرایط محیطی، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﺧﺴﺘﮕﯽﮔﺮﻣﺎﯾﯽ، ﮔﺮﻣﺎزدﮔﯽ، ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ذﻫﻨﯽ، ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻬﺮه¬وري، اﻓﺰاﯾﺶﻣﯿﺰان ﺑﺮوزﺣﻮادث وﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ اﯾﻤﻨﯽ در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎيﮐﺎري ﻣﯽشود. از طرف دیگر در هوای گرم و مرطوب گرمایی که از طریق تعریق دفع می¬شود فشار بیشتری به سیستم قلبی عروقی بدن وارد می¬کند. ﯾﮏ روش ﮐﺎرﺑﺮدي ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺘﺮس و اﺳﺘﺮﯾﻦ ﺣﺮارﺗﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﮔﺮم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺎﻏﻞ در اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎي ﮔﺮم ﯾﮏ دﺳﺖ ﻟﺒﺎس ﺧﻨﮏﮐﻨﻨﺪه که می¬تواند بصورت کمربند ﺧﻨﮏﮐﻨﻨﺪه باشد ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮد، لباس با سیستم خنک کننده یا سیستم خنک کننده شخصی نوعی لباس است که وظیفه آن پایین آوردن و تعدیل دمای بدن است. با استفاده از لباس خنک کننده که دارای یک سیستم تهویه هوا است، دمای احساس واقعی (Heat Index) از 65 به 44 درجه سلسیوس کاهش می یابد. در ضمن ضربان قلب از 95 به 72 ضربه در دقیقه و شرایط استرین حرارتی بالا به شرایط متوسط کاهش یافت.

سازمان:دانشگاه هرمزگان - گروه مهندسی مکانیک
بازدیدامروز طرح: 1
  
بازدید کل: 107