کودک رایانه و آموزش مهارتهای زندگی به همراه مهارتهای علمی، فنی و کارآفرینی

نام ارائه دهنده:هدایت اله دلاکی

توضیحات:

کودک رایانه و آموزش مهارتهای زندگی به همراه مهارتهای علمی، فنی و کارآفرینی در این شیوهی یاددهی، سعی میشود علاوه بر علم رایانه علم مهارت های مختلف را به کودکان و نوجوانان در سطوح مختلف به Learning By ( گونهای کاربردمحور آموزش داده شود. از آنجا که بهترین شیوهی آموزش، در ابتدا فنِ یاددهی به روش انجام دادن میباشد، در این روش نیز از این دو متد برای آموزش بهره )Learning By Learning( و سپس فنِ یاددهی به روش یاددهی )Do که آخرین )Gamification Learning Method( خواهیم برد. در تدوین آموزشها در سطوح مختلف از فنون بازیواری آموزشی متد یاددهی در آموزش الکترونیکی است، استفاده شده است.

سازمان:مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
بازدیدامروز طرح: 1
  
بازدید کل: 38