کاربرد مقایسه تصادفی و آماره ترتیبی و توزیهعای نامتقارن

نام ارائه دهنده:مهدی امیری

توضیحات:

پژوهشهای مختلف در زمینه های مخلف و کاربردهای آنها و انتشار مقالات مختلف در این زمینه ها شامل: 1-نظریه توزیعهای نامتقارن و کاربردهای آنها: بدلیل اینکه داده های بدست آمده در تحقیقات مختلف ممکن است از توزیع نرمال انحراف داشته باشند و بدین جهت توزیعهای نامتقارن از اهمیت زیادی در چنین مووارذی برخورداراند. خروجی: انتشار 6 مقاله علمی و ISI 2-آماره‌های ترتیبی و کاربردهای آنها: که دارای کاربردهای مختلفی در مهندسی و اقتصاد و... می باشند و مدلسازی آماری برای این نوع داده ها نیز از درجه اهمیت بالایی در این حوزه ها برخوردار است. خروجی: انتشار 5 مقاله علمی و ISI 3-مقایسه های تصادفی و کاربردهای آنها: عدم قطعیت یا به بیانی دیگر تصادفی بودن بسیاری از پدیده ها محققان را در زمینه های مختلف علمی برآن داشته تا به سوی مطالعه روابط و پدیده ها بصورت تصادفی بپردازند از حوزه ریاضیات تا فیزیک و..... در این خصوص، مقایسه های تصادفی نیز گسترش یافته و از اهمیت بالایی در حوزه های مختلف اقتصاد و بیمه و...برخوردار اند. خروجی: انتشار 10 مقاله علمی و ISI سایر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی مرتبط: 1-کارگاه‌های آموزشی: مقایسه های تصادفی چندمتغیره و کاربرد آنها مدلهای خطی تعمیم یافته برنامه نویسی تحلیل آماری با نرم افزارهای مختلف 2-آموزش نرم افزار: SPSS Minitab LISREL SmartPls R


سازمان:دانشگاه هرمزگان.
بازدیدامروز طرح: 1
  
بازدید کل: 37