معرفی گروه پژوهشی مدیریت راهبردی

نام ارائه دهنده:جهاد دانشگاهی هرمزگان

توضیحات:

گروه پژوهشی مدیریت راهبردی در زمینه های فعالیت آینده پژوهی، مدیریت استراتژیک، مدیریت دانش، مدیریت منابع انسانی، طرح های نظرسنجی و افکارسنجی از سابقه 10 ساله برخوردار است و ماحصل ارتباط با دستگاه ها و سازمان های دولتی و بخش خصوصی انجام بیش از 120 طرح بوده است. از شاخص ترین طرح هایی اجرا شده در حوزه مدیریت استراتژیک و آینده پژوهی طرح پژوهشي می توان به تدوین سند توسعه اقتصادی استان هرمزگان و تدوین سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده استان هرمزگان با کارفرمایی استان هرمزگان ، تدوین سند راهبردی توسعه تجارت خارجی استان هرمزگان با رویکرد آینده پژوهی ، تدوین سند توسعه حمل و نقل جاده ای و پایانه ای استان هرمزگان با رویکرد آینده پژوهی تحت کارفرمایی سازمان صنعت، مهدن و تجارت استان، طرح شیلات با کارفرمایی شیلات استان، تدوین سند توسعه فنی و حرفه ای استان تحت نظر اداره کل فنی و حرفه ای استان اشاره کرد.

سازمان:جهاد دانشگاهی واحد هرمزگان
بازدیدامروز طرح: 1
  
بازدید کل: 41