دستاورد های پذیرفته شده در گروه مرکز رشد واحدهای فناوری جهاد دانشگاهی استان هرمزگان


دستگاه هوشمند سازی سردخانه

نام ارائه دهنده: محمد علی مستانه

سازمان: مرکز رشد واحدهای فناوری جهاد دانشگاهی استان هرمزگان

شرکت آراد افق نخل
بازدید:34

کسب و کارهای برتر

نام ارائه دهنده: احمد سفاری

سازمان: مرکز رشد واحدهای فناوری جهاد دانشگاهی استان هرمزگان

کسب و کارهای برتر
بازدید:40

اپلیکیشن دفترچه | DAFTARCHE

نام ارائه دهنده: عبداله رحمتی

سازمان: مرکز رشد واحدهای فناوری جهاد دانشگاهی استان هرمزگان

اپلیکیشن دفترچه | DAFTARCHE
بازدید:38

ایستگاه اقامتی شناور ( Floating Accommodation Station)

نام ارائه دهنده: مسلم هرمزبردستزگان

سازمان: مرکز رشد واحدهای فناوری جهاد دانشگاهی استان هرمزگان

ایستگاه اقامتی شناور ( Floating Accommodation Station)
بازدید:41

سامانه مشاوره آنلاین نوجوون یار

نام ارائه دهنده: ام البنین حاجبی پور

سازمان: مرکز رشد واحدهای فناوری جهاد دانشگاهی استان هرمزگان

سامانه مشاوره آنلاین نوجوون یار
بازدید:42

خرما پیچ

نام ارائه دهنده: افسانه جمالی زاده

سازمان: مرکز رشد واحدهای فناوری جهاد دانشگاهی استان هرمزگان

خرما پیچ
بازدید:36

مشاوره کسب وکار

نام ارائه دهنده: انوشیروان سعیدی

سازمان: مرکز رشد واحدهای فناوری جهاد دانشگاهی استان هرمزگان

مشاوره کسب وکار
بازدید:46

ماسک آبرسان

نام ارائه دهنده: ملیکا ناظمی

سازمان: مرکز رشد واحدهای فناوری جهاد دانشگاهی استان هرمزگان

ماسک آبرسان
بازدید:68

مه تو ماهی

نام ارائه دهنده: زهرا جمالی زاده

سازمان: مرکز رشد واحدهای فناوری جهاد دانشگاهی استان هرمزگان

مه تو ماهی
بازدید:45