طرح های پذیرفته شده در گروه مرکز رشد واحدهای فناوری جهاد دانشگاهی استان هرمزگان


کشتی یار

نام ارائه دهنده: امین راسخی

سازمان: مرکز رشد واحدهای فناوری جهاد دانشگاهی استان هرمزگان

مرکز رشد واحدهای فناوری جهاد دانشگاهی استان هرمزگان

جواهر هرمز

نام ارائه دهنده: امیرعباس سلیمانی

سازمان: مرکز رشد واحدهای فناوری جهاد دانشگاهی استان هرمزگان

مرکز رشد واحد های فناور جهاد دانشگاهی

اپلیکیشن گردشگری باروس

نام ارائه دهنده: فاطمه شریفی

سازمان: مرکز رشد واحدهای فناوری جهاد دانشگاهی استان هرمزگان

جهاد دانشگاهی هرمزگان

دکورچی(رهاگالری)

نام ارائه دهنده: نازنین ناظری

سازمان: مرکز رشد واحدهای فناوری جهاد دانشگاهی استان هرمزگان

جهاد دانشگاهی هرمزگان

کسب و کار برتر

نام ارائه دهنده: احمد صفاری

سازمان: مرکز رشد واحدهای فناوری جهاد دانشگاهی استان هرمزگان

جهاد دانشگاهی هرمزگان

سامانه جامع خدمات ورزشی رفاهی جهش 24

نام ارائه دهنده: سبحان کوهی

سازمان: مرکز رشد واحدهای فناوری جهاد دانشگاهی استان هرمزگان

جهاد دانشگاهی هرمزگان

نوجوون یار

نام ارائه دهنده: ام البنین حاجبی پوری

سازمان: مرکز رشد واحدهای فناوری جهاد دانشگاهی استان هرمزگان

جهاد دانشگاهی هرمزگان

بسته بندی سنتی

نام ارائه دهنده: زهرا رئیسی

سازمان: مرکز رشد واحدهای فناوری جهاد دانشگاهی استان هرمزگان

جهاد دانشگاهی هرمزگان

تاکو ( تطبیق حصیر بافی با زری)

نام ارائه دهنده: انسیه ابولپور همائی

سازمان: مرکز رشد واحدهای فناوری جهاد دانشگاهی استان هرمزگان

مرکز رشد واحد های فناور جهاد دانشگاهی

قایق هیبریدی زپلین

نام ارائه دهنده: حمید محمدی

سازمان: مرکز رشد واحدهای فناوری جهاد دانشگاهی استان هرمزگان

جهاد دانشگاهی هرمزگان