دستاورد های پذیرفته شده در گروه دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان


کلیپ طرح تحقیقاتی

نام ارائه دهنده: Hesam Alizade

سازمان: دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
بازدید:91

کلیپ طرح تحقیقاتی

نام ارائه دهنده: Hesam Alizade

سازمان: دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
بازدید:95

کلیپ طرح تحقیقاتی

نام ارائه دهنده: Hesam Alizade

سازمان: دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
بازدید:76

کلیپ طرح تحقیقاتی

نام ارائه دهنده: Hesam Alizade

سازمان: دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
بازدید:74

کلیپ کتابخانه مرکزی

نام ارائه دهنده: Hesam Alizade

سازمان: دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
بازدید:60

کلیپ آزمایشگاه جامع

نام ارائه دهنده: Hesam Alizade

سازمان: دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
بازدید:83

کلیپ مرکز رشد

نام ارائه دهنده: Hesam Alizade

سازمان: دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
بازدید:180

کلیپ معاونت تحقیقات

نام ارائه دهنده: Hesam Alizade

سازمان: دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
بازدید:83

کلیپ کارگاه ها

نام ارائه دهنده: Hesam Alizade

سازمان: دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
بازدید:63

کلیپ مجلات

نام ارائه دهنده: Hesam Alizade

سازمان: دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
بازدید:51

کلیپ پژوهشگر برتر استانی

نام ارائه دهنده: Hesam Alizade

سازمان: دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
بازدید:83

کلیپ پژوهشگر برتر استانی 1

نام ارائه دهنده: Hesam Alizade

سازمان: دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
بازدید:73

کلیپ پژوهشگر برتر استانی 2

نام ارائه دهنده: Hesam Alizade

سازمان: دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
بازدید:88