طرح های پذیرفته شده در گروه اداره کل آموزش ‌و پرورش استان هرمزگان - متوسطه دوم


پروژه های نانو

نام ارائه دهنده: امیر حسین دیوارگر

سازمان: اداره کل آموزش ‌و پرورش استان هرمزگان - متوسطه دوم

آموزش و پرورش

دستگاه اتوکلاو در نانو فناوری

نام ارائه دهنده: آتنا صندوقچی

سازمان: اداره کل آموزش ‌و پرورش استان هرمزگان - متوسطه دوم

آموزش و پرورش

برنده بنیاد البرز

نام ارائه دهنده: امیرمهدی جعفری

سازمان: اداره کل آموزش ‌و پرورش استان هرمزگان - متوسطه دوم

آموزش و پرورش

برنده بنیاد البرز

نام ارائه دهنده: سمانه خاوند

سازمان: اداره کل آموزش ‌و پرورش استان هرمزگان - متوسطه دوم

آموزش و پرورش

مخترع تولید برق با چرخش اهن ربا

نام ارائه دهنده: مریم کرامتی

سازمان: اداره کل آموزش ‌و پرورش استان هرمزگان - متوسطه دوم

آموزش و پرورش

آبگرم پوراف

نام ارائه دهنده: صدف-هانیه کلانتری-جورکش

سازمان: اداره کل آموزش ‌و پرورش استان هرمزگان - متوسطه دوم

آموزش و پرورش