دستاورد های پذیرفته شده در گروه اداره کل آموزش ‌و پرورش استان هرمزگان - متوسطه دوم


کسب مدال طلا در مسابقات ریاضی

نام ارائه دهنده: سید مبین قارونی

سازمان: اداره کل آموزش ‌و پرورش استان هرمزگان - متوسطه دوم

آموزش و پرورش
بازدید:45

رتبه برتر در مسابقات فرهنگی هنری

نام ارائه دهنده: فاطمه فلاحی

سازمان: اداره کل آموزش ‌و پرورش استان هرمزگان - متوسطه دوم

آموزش و پرورش
بازدید:85

مقام کشوری پوستر سازی در زمینه کرونا

نام ارائه دهنده: ریحانه وزیری

سازمان: اداره کل آموزش ‌و پرورش استان هرمزگان - متوسطه دوم

آموزش و پرورش
بازدید:65

رتبه برتر مسابقات قرآنی

نام ارائه دهنده: هانیه اسحاقی

سازمان: اداره کل آموزش ‌و پرورش استان هرمزگان - متوسطه دوم

آموزش و پرورش
بازدید:52

رتبه برتر مسابقات قرآنی

نام ارائه دهنده: مریم درخشنده

سازمان: اداره کل آموزش ‌و پرورش استان هرمزگان - متوسطه دوم

آموزش و پرورش
بازدید:37

رتبه برتر در پرسش مهر

نام ارائه دهنده: ابوالفضل جعفری

سازمان: اداره کل آموزش ‌و پرورش استان هرمزگان - متوسطه دوم

آموزش و پرورش
بازدید:44

رتبه برتر جشنواره فضای مجازی و رسانه

نام ارائه دهنده: زهرا قنبری

سازمان: اداره کل آموزش ‌و پرورش استان هرمزگان - متوسطه دوم

آموزش و پرورش
بازدید:33

رتبه برتر در مسابقات فرهنگی هنری

نام ارائه دهنده: مهدیه زحمت پیشه

سازمان: اداره کل آموزش ‌و پرورش استان هرمزگان - متوسطه دوم

آموزش و پرورش
بازدید:78

نفر برتر مسابقات فضا و رسانه

نام ارائه دهنده: سلمی احراری

سازمان: اداره کل آموزش ‌و پرورش استان هرمزگان - متوسطه دوم

آموزش و پرورش
بازدید:33

رتبه برتر در مسابقات علمی پژوهشی

نام ارائه دهنده: ویدا قادری

سازمان: اداره کل آموزش ‌و پرورش استان هرمزگان - متوسطه دوم

آموزش و پرورش
بازدید:47

طرح پژوهشی برتر

نام ارائه دهنده: نرجس و نگین عالیقدر و دیگ زاده

سازمان: اداره کل آموزش ‌و پرورش استان هرمزگان - متوسطه دوم

آموزش و پرورش
بازدید:37

نفر برتر جشنواره خوارزمی

نام ارائه دهنده: مژگان و مهدیه زارعیان و ملت خواه

سازمان: اداره کل آموزش ‌و پرورش استان هرمزگان - متوسطه دوم

آموزش و پرورش
بازدید:81

تشریح مغز

نام ارائه دهنده: ریحانه رئیسی مقدم به همراه همکلاسی ها

سازمان: اداره کل آموزش ‌و پرورش استان هرمزگان - متوسطه دوم

آموزش و پرورش
بازدید:37

نویسنده کتاب

نام ارائه دهنده: بهار حسنعلی زاده

سازمان: اداره کل آموزش ‌و پرورش استان هرمزگان - متوسطه دوم

آموزش و پرورش
بازدید:32