دستاورد های پذیرفته شده در گروه اداره کل آموزش ‌و پرورش استان هرمزگان - متوسطه اول


مجموعه دستاورد ها

نام ارائه دهنده: مارال ابراهیمی علمداری

سازمان: اداره کل آموزش ‌و پرورش استان هرمزگان - متوسطه اول

آموزش و پرورش
بازدید:54

مجموعه رتبه های شهرستان میناب

نام ارائه دهنده: دستاورد های میناب

سازمان: اداره کل آموزش ‌و پرورش استان هرمزگان - متوسطه اول

آموزش و پرورش
بازدید:44

خودکار هوشمند

نام ارائه دهنده: فاطمه دادی زاده

سازمان: اداره کل آموزش ‌و پرورش استان هرمزگان - متوسطه اول

آموزش و پرورش
بازدید:39

رتبه برتر مسابقات قرآنی

نام ارائه دهنده: مهناز زارعی

سازمان: اداره کل آموزش ‌و پرورش استان هرمزگان - متوسطه اول

آموزش و پرورش
بازدید:40

برنده لیگ جشنواره پایا

نام ارائه دهنده: امیر حسین مقبلی

سازمان: اداره کل آموزش ‌و پرورش استان هرمزگان - متوسطه اول

آموزش و پرورش
بازدید:45

رتبه برتر جشنواره خوارزمی

نام ارائه دهنده: فرزاد فروغی

سازمان: اداره کل آموزش ‌و پرورش استان هرمزگان - متوسطه اول

آموزش و پرورش
بازدید:37

دهه ریاضیات

نام ارائه دهنده: دهه ریاضیات

سازمان: اداره کل آموزش ‌و پرورش استان هرمزگان - متوسطه اول

آموزش و پرورش
بازدید:37

ثبت اختراع

نام ارائه دهنده: عسل پاژنگ

سازمان: اداره کل آموزش ‌و پرورش استان هرمزگان - متوسطه اول

آموزش و پرورش
بازدید:34

توانایی های یک کم توان ذهنی

نام ارائه دهنده: عبدالله لشکری زاده

سازمان: اداره کل آموزش ‌و پرورش استان هرمزگان - متوسطه اول

آموزش و پرورش
بازدید:35