طرح های پذیرفته شده در گروه اداره کل آموزش ‌و پرورش استان هرمزگان - متوسطه اول


طراحی سرنگ برای افراد دیابتی

نام ارائه دهنده: زهرا شریفی

سازمان: اداره کل آموزش ‌و پرورش استان هرمزگان - متوسطه اول

آموزش و پرورش

استفاده از آب کولر خودرو

نام ارائه دهنده: علیرضا کچمی نژاد

سازمان: اداره کل آموزش ‌و پرورش استان هرمزگان - متوسطه اول

آموزش و پرورش

برنده مسابقات ببراس

نام ارائه دهنده: بهار حاج علیزاده

سازمان: اداره کل آموزش ‌و پرورش استان هرمزگان - متوسطه اول

آموزش و پرورش

رتبه برتر در مسابقات کد نویسی

نام ارائه دهنده: عبدالله قائدیان

سازمان: اداره کل آموزش ‌و پرورش استان هرمزگان - متوسطه اول

آموزش و پرورش

عکاسی از طبیعت

نام ارائه دهنده: سنا باقری

سازمان: اداره کل آموزش ‌و پرورش استان هرمزگان - متوسطه اول

آموزش و پرورش

اهمیت دریا

نام ارائه دهنده: فاطمه- حدیث مسعودی-مسعودی

سازمان: اداره کل آموزش ‌و پرورش استان هرمزگان - متوسطه اول

آموزش و پرورش

خواص گیاه مریم گلی و مرو تلخ

نام ارائه دهنده: فتانه بهروزی

سازمان: اداره کل آموزش ‌و پرورش استان هرمزگان - متوسطه اول

آموزش و پرورش

نویسنده مقاله

نام ارائه دهنده: مائده رنجبر

سازمان: اداره کل آموزش ‌و پرورش استان هرمزگان - متوسطه اول

آموزش و پرورش

استخر شنی

نام ارائه دهنده: مائده نامی

سازمان: اداره کل آموزش ‌و پرورش استان هرمزگان - متوسطه اول

آموزش و پرورش

بررسی شفق

نام ارائه دهنده: مریم مزدوری

سازمان: اداره کل آموزش ‌و پرورش استان هرمزگان - متوسطه اول

آموزش و پرورش

بررسی کارکرد مغز در خواب

نام ارائه دهنده: موژان دهقانی

سازمان: اداره کل آموزش ‌و پرورش استان هرمزگان - متوسطه اول

دبیرستان دخترانه ستاره خیام