دستاورد های پذیرفته شده در گروه اداره کل آموزش‌ و پرورش استان هرمزگان - ابتدایی


برنده مسابقات بین المللی نقاشی شهر صلح آمیز

نام ارائه دهنده: نگار غیبی

سازمان: اداره کل آموزش‌ و پرورش استان هرمزگان - ابتدایی

آموزش و پرورش
بازدید:58

رتبه برتر در مسابقات فرهنگی هنری

نام ارائه دهنده: مبینا اختیاری

سازمان: اداره کل آموزش‌ و پرورش استان هرمزگان - ابتدایی

آموزش و پرورش
بازدید:590

نفر برتر در جشنواره شوق مهارت

نام ارائه دهنده: امیر حسام مقبلی

سازمان: اداره کل آموزش‌ و پرورش استان هرمزگان - ابتدایی

آموزش و پرورش
بازدید:61

نفر برتر جشنواره شوق مهارت

نام ارائه دهنده: امیر علی کشاورز

سازمان: اداره کل آموزش‌ و پرورش استان هرمزگان - ابتدایی

آموزش و پرورش
بازدید:52

رتبه برتر جشنوراه شوق مهارت

نام ارائه دهنده: آلا رحیمی

سازمان: اداره کل آموزش‌ و پرورش استان هرمزگان - ابتدایی

آموزش و پرورش
بازدید:61

رتبه برتر جشنوراه شوق مهارت

نام ارائه دهنده: شبیر تولیده

سازمان: اداره کل آموزش‌ و پرورش استان هرمزگان - ابتدایی

آموزش و پرورش
بازدید:38

نفر برتر در جشنواره هنری

نام ارائه دهنده: ماهان اکبری زاده

سازمان: اداره کل آموزش‌ و پرورش استان هرمزگان - ابتدایی

آموزش و پرورش
بازدید:38

رتبه برتر جشنوراه شوق مهارت

نام ارائه دهنده: نازنین معصومه طاهری

سازمان: اداره کل آموزش‌ و پرورش استان هرمزگان - ابتدایی

آموزش و پرورش
بازدید:46

روشن دل و نویسنده

نام ارائه دهنده: اسنا سرودی

سازمان: اداره کل آموزش‌ و پرورش استان هرمزگان - ابتدایی

آموزش و پرورش
بازدید:58

هنرمند روشن دل

نام ارائه دهنده: اسنا سرودی

سازمان: اداره کل آموزش‌ و پرورش استان هرمزگان - ابتدایی

آموزش و پرورش
بازدید:46

فعالیت هنری روشندلان

نام ارائه دهنده: مبینا رجستری

سازمان: اداره کل آموزش‌ و پرورش استان هرمزگان - ابتدایی

آموزش و پرورش
بازدید:44

آموزش تقریب

نام ارائه دهنده: مانی نیک روش

سازمان: اداره کل آموزش‌ و پرورش استان هرمزگان - ابتدایی

آموزش و پرورش
بازدید:50

بازی و ریاضی

نام ارائه دهنده: بهنام افرازه

سازمان: اداره کل آموزش‌ و پرورش استان هرمزگان - ابتدایی

آموزش و پرورش
بازدید:38

آموزش کسر ها

نام ارائه دهنده: اسما سعادت پور به همراه دانش آموزان

سازمان: اداره کل آموزش‌ و پرورش استان هرمزگان - ابتدایی

آموزش و پرورش
بازدید:38

آموزش جمع و تفریق کسرها

نام ارائه دهنده: آموزگاران سمیه صادقی و شیما جوادی

سازمان: اداره کل آموزش‌ و پرورش استان هرمزگان - ابتدایی

آموزش و پرورش
بازدید:35

توانایی های یک کم توان ذهنی

نام ارائه دهنده: عاطفه خجسته

سازمان: اداره کل آموزش‌ و پرورش استان هرمزگان - ابتدایی

آموزش و پرورش
بازدید:50

طرح پژوهشی برتر

نام ارائه دهنده: سدنا سلاجقه

سازمان: اداره کل آموزش‌ و پرورش استان هرمزگان - ابتدایی

آموزش و پرورش
بازدید:43

نویسنده روشن دل

نام ارائه دهنده: اسنا سرودی

سازمان: اداره کل آموزش‌ و پرورش استان هرمزگان - ابتدایی

آموزش و پرورش
بازدید:40